Castell de Puigpardines

Descripció Les runes del castell es troben a poca distància del mas Toralles. Francesc Caula (El règim senyorial a Olot) parla dels Puigpardines i diu que va ser una de les primeres famílies establertes a la Vall. Segons l’autor, el castell ja existia el segle X. Fa esment de Guillem de Puigpardines, el qual va […]


Mas Llopart

Descripció Antigament s’havia anomenat la cabana de Comaminassa o Conamissa i era possessió senyorial dels Puigpardines. La nissaga Conamissa apareix en documents del 1340, essent propietari Francesc Conamissa que va morir sense descendència. Els procuradors de Berenguer de Puigpardines van dendre a Guillem de Vilagats diversos objectes del difunt i ja que els citats procuradors […]


Mas Toralles

Descripció En els seus inicis la masia era coneguda per la masoveria Casadevall, que formava part de les possessions dels Puigpardines. El desembre de 1404, Pere de Vallterra, senyor de Puigpardines, va establir a Pere Soler Pagat, tota la casa de Puigpardines amb la seva devesa i ribers, la masoveria de Casadevall i la Condamina […]


Sant Antoni de Puigpardines

Descripció La trobem just a sobre de Puigpardines, a la falta de Santa Magdalena. Data del segle XIV i en un primer moment era dedicada a Sant Feliu. Mn. Joan Pagès va escriure que fou possible una cotitularitat de patrocinis en un principi i que la devoció dels pagesos per Sant Antoni decantés la balança […]


Santa Maria de Puigpardines

Descripció Consta que a l’any 1060 Santa Maria era ja parròquia, cedida el 1108 pel bisbe de Girona, Bernat Umbert, al monestir agustinià de Santa Maria de Manlleu. El 1131 ja s’havia establert a Puigpardines una canònica filial del monestir manlleuenc, a favor de la qual Pere de Cervelló, vescomte de Bas, havia fet donació […]