La Ferreria

Descripció Es suposa que el nom de Ferreria es deu a que fou el casal de la nissaga Ferrer. La casa era anomenada “la Torre” o “castell”. A la Ferreria va néixer Pere Ferrer “el petit”, el qual va comprar el mas Noguer. Per distingir-se d’altres Noguers de la contrada, aquest es va passar a […]


La Riba

Descripció La primera notícia documental és del 1373, tot i que es creu que ja existia el 1100. Fins el segle XVIII va ser la casa de la família Riba. En aquestes dates, la pubilla Magdalena Riba es va casar amb Joan Burch i Sayol, del mas Sayol de Sant Iscle de Colltort. Fins el […]


La Torre de Sant Pere

Descripció Es troba a poca distància de l’església de Sant Pere Despuig. Originàriament era de planta rectangular i teulat a dues aigües. A migdia-llevant hi havia la torre de defensa de quatre pisos i teulat de quatre vessants. Actualment està molt abandonada i serveix de masoveria. El 17 de febrer de 1396, en Guillem Corona […]


La Via de Capsacosta

Descripció La via romana es va començar a estructurar a la península Ibèrica a partir del 218 aC. Aquestes vies sovint utilitzaven antics corriols i senders usats per la gent del país i que moltes vegades seguien passos naturals. Al nord-est de Catalunya, l’eix viari principal que hi va haver durant tota l’antiguitat fou el […]


La Vila

Descripció Es troba en el sector de San Pere Despuig. Aquesta casa es deia, en temps antics, la Llavina. Del mas hi ha costància el 1305 amb Guillema de la Llavina i el seu fill Pere, casat, que van establir en emfiteusi la masoveria de la Font a Guillem de la Llavina, un altre fill, […]


Les Aulines

Descripció Casal situat a la zona de Sant Pere Despuig. És una mas amb galeries porxades i cabana adjacent. En els baixos de la façana de migjorn hi havia les quadres del bestiar. La porta d’entrada està situada a la façana de llevant, a l’alçada del pis principal, a causa del desnivell del terreny. Té […]


Mas Esparc

Descripció Trobem aquest mas a tocar l’antiga depuradora d’Olot, a la Canya. Ja documentada el 979 en el testament atorgat pel comte-bisbe Miró, en el qual fa donació al monestir de Sant Pere de Camprodon de l’”aloudem meum de Sparago”. Aquest alou havia estat propietat d’un tal Guarino i dels seus fills. L’any 1000, el […]


Mas Ginebreda

Descripció Es té notícia en un document de 1399 on consta que era senyor i propietari del mas Ginabreda en Joan Ginebreda. Es creu, però, que ja existia el segle XIII. Els Ginebreda en van ser propietaris fins que el 1506 en consta propietaris els Esgleya. El març de 1566, l’hereu de Bernat Castanyé Esgleyas, […]


Mas Preses

Descripció L’any 1000 l’alou Preses va passar a ser del priorat de Santa Maria de Besalú. El prior Fra Guerau estableix l’any 1255 a n’Arnau de Presas dues peces de terra pròximes al seu mas. El maig de 1265, fra Guillem, prior de Santa Maria, concedeix a Pere de Roca, militar, que podia prendre l’aigua […]


Mas Sovelles

Descripció Casal que es troba al peu de la muntanya de Sant Valentí, a prop de l’església de Sant Andreu de Socarrats. La nissaga dels Socarrats comença el 1083 amb Berenguer de Puigpardines, senyor alodial de l’estada de Socarrats, militar, que pertanyia als homes de paratge i posseïen casa pairal privilegiada, estant exempts de tributs. […]