El Callís

Descripció Mas proper a Sant Salvador de Bianya. Té una galeria porxada damunt una gran arcada que amaga la cabana. Destaca l’era semicircular voltada d’un mur que fa de barana. El pendent fa que aquesta era estigui elevada. A ponent hi ha la porta d’entrada, i a la llinda, el nom de “Franco Callís IHS” […]


El Colomer

Descripció Es té notícies de la família Colomer des del segle XI. El 1218, en ocasió de la compra verificada per Pere Columbaris a Guillem de Comba, o Coma, del Bosc de Dalt que era propietat de la Seu de Girona. Fins el 1319 no trobem una altre membre de la família, en Pere Colomer. […]


El Farró

Descripció Gran casal situat a la vall del mateix nom. Les llindes de la casa ens indiquen que fou construïda el segle XVIII, per Francesc Puigdevall, probablement sobre una edificació anterior. Aquest casal és l’únic a la vall que té tres pisos d’arcades. Els dos primers tenen nou arcades i el superior en té cinc. […]


El Molí d’en Solà

Descripció Remotament van existir dos “Molí d’en Solà”. Un de la parròquia de Sant Pere Despuig i un de Sant Martí de Solamal . El segon ja no existeix. Això fa que esbrinar els seus orígens sigui complicat. Segons Mn. Joan Pagès, el mas de Sant Martí de Solamal seria el mas Solà d’avall, i […]


El Perer

Descripció A prop de l’església de Sant Andreu de Socarrats i del mas Sovelles, hi ha el mas Perer. En el 1218 ja apareix Arnau de Perer, el primer hereu que es té notícia. En aquesta data va signar una permuta de terres entre Berenguer de Socarrats i la seva esposa Ermessenda i Maria, la […]


El Puig

Descripció Es troba molt a prop de l’església de Sant Salvador de Bianya. El Puig podria existir des del 1260, tot i que no és fins el 1313 on consta que Bernat Puig, de la parròquia de Sant Salvador, i Ermessenda, d’”Avellana Corba”, es van casar i el seu pare, Jaume Puig, propietari del Puig, […]


El Serrat de Sant Ponç

Descripció Es troba a tocar de l’església de Sant Ponç d’Aulina. Tot i ser un dels masos més antics del terme, no és fins el segle XVI que no trobem referències de la casa, quan el 16 d’agost de 1591 mor Miquel Serrat, propietari del mas. En aquest enterrament assistiren deu sacerdots, cosa que demostra […]


L’Aulina de Capsec

Descripció És un dels masos més antics de Capsec. Es té constància que el 5 d’agost de 1322, l’hereu del mas Aulina va fer un capbreu sobre unes terres al monestir de Sant Pere de Besalú i el novembre de 1399 consta que Jaume Aulina va confessar i reconèixer que devia 7 florins d’Aragó a […]


La Bosa

Descripció Abans d’arribar al Molí d’en Solà hi trobem aquest mas. Una pedra a l’entrada del jardí que precedeix l’edifici indica “la Bosa”. Tant la Bosa com el Molí de la Bosa daten de la Baixa Edat Mitjana. Es creu que primer va existir el mas i més tard es va construir el molí. Nascut […]


La Coromina

Descripció L’any 1363 apareix Francesc de Condamina, senyor útil i propietari del mas Condamina. Al segle XVIII, el senyor Esteve Santaló, doctor en medicina d’Olot, es casa amb Anna M. Martí i Bertran, vídua de Francesc Bertran, propietari de la Coromina el 1702. Posteriorment la propietat va passar a mans dels Ventós. Pilar de Ventós […]