Mas Estornella

Descripció

Els Estornella van tenir el seu mas sota el domini dels Beuda. Al segle XVI van desparèixer i el mas va passar a ser propietat del notari Mateu Compte. El seu fill, Antoni Joan Compte, va ser notari reial de Barcelona i va residir al mas la dècada dels 80 del segle XVI tot i tenir la seva residència a Barcelona.

Consta que Llorenç Conill, paraire d’Olot, des de l’any 1577 tenia arrendats totes els delmes, tasques i altres drets que en Vidal de Blanes rebia com a senyor de tota la parròquia de Joanetes. Els Compte van estar nou anys sense prestar els delmes de blat i altres al senyor i la qüestió va passar a la Cúria d’Olot. El jutge va condemnar a Caterina, vídua de Mateu Compte, a pagar tots els delmes endarrerits. El 1580, Llorenç Conill va signar un document fent constar que havia rebut de Caterina tots els delmes deguts al seu Senyor Vidal de Blanes per raó del mas Estornella.

Bibliografia

  1. Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació