Mas Canadell

Descripció

El 1189, consta que Sibília de Canadell tenia l’alou de Canadell en cens enfitèutic. El 1253, el rei Jaume I, va signar un afranquiment a favor d’en Canadell. El 1378, Pere de Canadell fa constar que Gabriel de Prat, senyor de Castellfollit, ha de pagar 40 sous barcelonesos per vàries possessions del castell de Castellfollit que tenia concedides. Els Canadell, però, tributaven a altres famílies. Així consta en un document del 1516 en que es redueix en 10 sous els cens que Joan Maçanella, espòs de Margarida Canadell, ha de pagar a les senyores Elionor Millas i Rafaela Malars per les peces “canemàs de roure”, “la mallola” i el “bosc de rompuda”.

De les antigues famílies alodials de la comarca, els Canadell són l’única que ha arribat fins els nostres dies.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació