La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Aquesta finca inclou els masos de Can Gandara, Can Roca i Sant Andreu. Aquest mas ja està documentat l’any 1385. En aquesta data s’especifica que va recollir les terres del mas Sant Andreu.

El 1600 trobem a Jaume Banyils, senyor útil del mas Banyils i de Sant Andreu. Aquest paga als senyors de Sales 3 sous de cens corresponents al mas Banyils i 2 sous pel de Sant Andreu.

L’any 1858 els dos masos es van vendre per 15500 lliures barcelonines.

Bibliografia