La Vila

Descripció

Es troba en el sector de San Pere Despuig. Aquesta casa es deia, en temps antics, la Llavina. Del mas hi ha costància el 1305 amb Guillema de la Llavina i el seu fill Pere, casat, que van establir en emfiteusi la masoveria de la Font a Guillem de la Llavina, un altre fill, a canvi d’un cens anyal de 6 sous barcelonesos, la tasca de pa i vi i un terç de la cossura de blat, per tal de pagar-li els drets que li corresponien per la llegítima.

Els Llavina van ser propietaris de la casa fins el segle XV que els Vila van passar a ser-ne possessors.

A partir de 1814, la propietat va passar a pubilles i el cognom de Vila es va perdre. El 1898, Carme Castanys i Muntanyà, propietària, es va casar amb Joaquim de Trincheria.

casal de planta rectangular. Va ser fortificada amb una torre de base rectangular ubicada a l’angle de les façanes de migdia i llevant. Disposa de tres pisos: baixos, planta noble, pis i golfes. La galeria de la façana de migdia està formada per quatre arcades sostingudes per pilars i capitells tallats. Enganxada a la torre hi trobem la capella familiar. El seu origen és medieval, amb posteriors reformes els segles XVII,XVIII i XIX.

L’any 1798 es va construir una capella privada adossada a la torre i que té accés directe a la casa.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació