La Torre de la Vall del Bac

Descripció

Segons els documents antics, a la vall del Bac hi haurien hagut dos castells: un seria la Torre on hi tingueren la serva estada la família Bac; l'altre apareix esmentat amb el nom de Doscastells i s'ignora la serva ubicació exacte. Segons Montsalvatje es trobaria en el que avui són les restes de la torre que es troba al Montpetit. Altres historiadors el situen en un puig al costat de l'església de Santa Maria de Castellar. Aquest castell seria la llar dels Podio, família que ja s'esmenta en documents de l'any 1001.

La torre és un gran casal amb una part d'habitatge format per un cos rectangular, amb teulat a dues aigües. Disposava de planta baixa i pis. Un altre cos estava integrat per la torre defensiva de tres pisos (avui la veiem escapçada, però sembla que antigament n'havia tingut un de superior). La construcció de la torre és molt més antiga que la resta de l'edifici. Va ser bastida amb bons carreus cantoners i per la resta es va emprar pedra més menuda i pedra volcànica.

Va ser casal o força de la família Bac, que ja consta referenciada el 1121 amb Bertran de Bacco. Al segle XIV la nissaga dels Bac va abandonar l'estada o força de la Vall del Bac i es van establir a Camprodon.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació