La Cau

Descripció

Masia que també es coneix com a Ça Calm. Aquesta va ser fundada l’any 1244 per Guillem Pere. El 1246, Castelló de Ça Calm surt com a hereu de la casa. Fill d’aquest va ser Pere, almoiner de l’abadia de Sant Pere de Camprodon. Guillem Pere, fill de l’anterior, figura com a “batlle de sac” pel monestir de Santa Maria de Ripoll, en la parròquia de Sant Joan les Fonts.

El 1412 consta que Sibília Calm va vendre el domini útil del mas. Els nous propietaris, seguint la tradició, van prendre aquest nom.

El 1663 hi ha un document signat per l’almoiner de Santa Maria de Ripoll on es diu que els masos Aulinas i Trull eren ensorrats i deshabitats i que tots els seus dominis passaven a pertànyer al mas Ça Calm. En aquest document també se’ns diu que els senyors de Ça Calm ho eren també de la borda de Sanguineda, a la parròquia de Castellar de Muntanya.

El portal adovellat té la data del 1715 i el nom d’Esteve Caum. Degué ser un any en que es va reformar el mas.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació