Castell del Puig de Montpalau

Descripció

En aquest indret hi podrien haver existit edificacions anteriors al segle XI relacionades amb els carolingis o visigots. La fortalesa és d’època feudal construïda entre els segles XI i XII.

Les primeres dades que tenim són de l’any 1212. El 1216, la castlania va ser donada per Alamanda, vídua d’Arnau de Sales, a Dolça de Montpalau, i aquesta família va continuar en el castell. Tot i que el 1310 encara retrien homenatge a Dalmau de Rocaberti, al llarg del segle XIV es van convertir en una poderosa família feudal. Finalment, al segle XV, van construir un nou castell dins el poble d’Argelaguer i abandonaren aquest.

Les restes que queden ens permeten veure que fou bastit amb roques mitjanes i grans de sorrenca fina poc compactada i argiles dures que són pedres molt toves i fàcilment degradables.

Les parts que podrem veure al lloc són la torre de l’homenatge, una altre torre a l’extrem oposat, la capella i part de la muralla nord-oest.

Bibliografia

Catàleg de bens (dins el POUM d’Argelaguer) [consultat el setembre de 2015].

Situació