Castell de Segueró

Descripció

Segons alguns autors, una part de l’edifici pot ser del segle XI i les altres parts dels segles XV i XVI. Es creu que seria la casa original dels Noguer i que més tard construirien l’altre casa a Segueró.

Es una casa forta de planta rectangular enganxada a la masia de Can Duran. Les teulades són a diferents alçades, algunes a dues aigües i altres a una sola vessant i donen a un pati interior.

Bibliografia

  • Catàleg de bens – POUM de Beuda [consultat el setembre de 2015]

Situació