Castell de Sacot

Descripció

La primera referència a l’edifici la trobem en un document del 1342, del rei Pere el cerimoniós on es cita com a "duo fortalicia vocata Coltort et Ça Cot". No hi ha cap més notícia d’aquest castell. Podria haver estat la residència d’un senyor de la baixa noblesa. O bé, si fem cas de la citació anterior, la residència del castlà de Colltort.

D’aquest castell o casa forta només en queden restes del mur nord. Està fet amb roques sorrenques, poc treballades i escairades a les cantonades.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació