Castell de Puigpardines

Descripció

Les runes del castell es troben a poca distància del mas Toralles. Francesc Caula (El règim senyorial a Olot) parla dels Puigpardines i diu que va ser una de les primeres famílies establertes a la Vall. Segons l’autor, el castell ja existia el segle X. Fa esment de Guillem de Puigpardines, el qual va formar part de l’host del comte Oliva “Cabreta” de Besalú i va pendre part en el recobrament de Barcelona als sarraïns el juliol de 968. Pels volts de l’any 1000 surt esmentat el “Pugo Pardinas” però no es fa referència a cap castell.

El 1175, Hug de Cervera, vescomte de Bas, va concedir a Ramon de Puigpardines i el seu fill Berenguer, la investidura de veguer de Bas a canvi de 50 morabatins.

Alguns autors fan referència a una Crònica atribuïda a Berenguer de Puigpardines que diu "... yo Berenguer de Puigpardines, cavaller e natural del principat de Catalunya, nat en lo meu castell apellat de Puigpardines sitiat en lo vezcomtat de bas, lo qual los meus edificaren en la primera conquesta del principat de Catalunya...". Però en el volum III dels Castells Catalans es refuta l’atribució d’aquesta crònica a Berenguer de Puigpardines i es diu que és d’autor apòcrif. També es diu que el castell era en realitat una casa fortificada.

Segons Caula, el 1265 apareix un altre Puigpardines, Ramon, que vas ser militar. Aquest va participar en la campanya contra Jaume II de Mallorca i va pendre part en el setge i capitulació de Mallorca el 1285. El 1294, el seu germà Berenguer apareix com a veguer de Bas. El 1265, Ramon de Puigpardines compra als marmessors d’Arnau de Bas el castell de Creixenturri situat a Camprodon. Després d’un seguit de casaments, la nissaga Puigpardines va desaparèixer.

El 1364, el castell era propietat del fra Bernat, prior del monestir de Manlleu. Més endavant, el 1386, el castell fou adquirit per la família rossellonesa de Baturell. Joan Baturell es titula "donzell de la Casa de la Reina senyor de Puigpardines".

Bibliografia

  • ARNAU I GUEROLA, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació